ಕರ್ನಾಟಕ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ನಿಗಮ

ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ

Back
ಬಜೆಟ್ ಮತ್ತು ವೆಚ್ಚಗಳು

* 2022-23ರ ಪ್ರಗತಿ ವರದಿ

*2022-23 ನೇ  ಸಾಲಿನ ವಾರ್ಷಿಕ ಕ್ರಿಯಾ ಯೋಜನೆ

* 2021-22 ನೇ ಸಾಲಿನ ವಾರ್ಷಿಕ ಪ್ರಗತಿ ವರದಿ 

 

 
×
ABOUT DULT ORGANISATIONAL STRUCTURE PROJECTS