ಕರ್ನಾಟಕ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ನಿಗಮ

ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ

Back
ಪ್ರಧಾನ ಕಚೇರಿ ಸಂಪರ್ಕಗಳು

 ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ

 ಹೆಸರು

ಹುದ್ಧೆ

 ಇ-ಮೇಲ್

 ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ

ಭಾವಚಿತ್ರ

 ೧

 ಶ್ರೀ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ನಜೀರ್

ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು  kmdc.ho.info@gmail.com

080-22860999

080-22861226

MD
 ೨

ಶ್ರೀ ಮುನವರ್ ದೌಲಾ

ಪ್ರಧಾನ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು ao.kmdc@karnataka.gov.in

080-22860999

080-22861226

GM 
 ೩

ಶ್ರೀಮತಿ ಸಿದ್ದಗಂಗಮ್ಮ

ಹಣಕಾಸು ಅಧಿಕಾರಿ  kmdc.ho.info@gmail.com

080-22860999

080-22861226

 cfo

ಶ್ರೀ ಅಮಿತ್ ಕೆ 

ಕಂಪನಿ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳು cs.kmdc@karnataka.gov.in

080-22860999

080-22861226

CS 
 ೫

ಶ್ರೀ ಶಿವ ಕುಮಾರ್ ಎಸ್ 

ಸಹಾಯಕ ಆಡಳಿತಾಧಿಕಾರಿ   kmdc.ho.info@gmail.com 

080-22860999

080-22861226

AGM 

 ಶ್ರೀಮತಿ ರಾಜಲಕ್ಷ್ಮಿ ಕೆ ವಿ

 ಖಾತೆ ಅಧಿಕಾರಿ  kmdc.acc@gmail.com

080-22860999

080-22861226

Accounts 

ನಂ. 39-821, 2ನೇ ಮಹಡಿ, ಕೆ ಎಂ ಡಿ ಸಿ ಭವನ, ಸುಬೇಧರ್ ಛತ್ರ ರಸ್ತೆ, ಶೇಷಾದ್ರಿಪುರಂ, ಬೆಂಗಳೂರು - 560020,
ಕರ್ನಾಟಕ.

080-22860999 & 080-22861226  kmdc.ho.info@gmail.com

×
ABOUT DULT ORGANISATIONAL STRUCTURE PROJECTS